Wikia

AoCWiki

Tempestuous Oblique Melanite

7,084pages on
this wiki
Talk0
Icon sardonyx

Tempestuous Oblique Melanite

Black Gem

Tier 7: +20 Magic Damage (Electric)
Tier 8: +23 Magic Damage (Electric)
Tier 9: +24.5 Magic Damage (Electric)
Tier 10: +26 Magic Damage (Electric)


Around Wikia's network

Random Wiki